ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FAMOUS FOR A REASON»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Αλέξη Φοσκίνη (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Μαυρογένους, αρ. 6 με ΑΦΜ 999797584 της ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Βαγγέλη Δαβιτίδη (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «FAMOUS GROUSE», προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «BECOME FAMOUS FOR A REASON» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.famousforareason.gr (εφεξής καλούμενης ως «Ιστοσελίδας») που διατηρεί η Διοργανώτρια.

2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής, ενός (1) νικητή/νικήτριας, ο οποίος θα έχει υποβάλλει την νικητήρια επιχειρηματική ιδέα ή project (εφεξής: «η Πρόταση»), και στον οποίον η Διοργανώτρια θα απονείμει το δια του παρόντος υπό όρο 10 τα προβλεπόμενα δώρα.

3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην υποβολή Προτάσεων που οι Συμμετέχοντες έχουν συλλάβει ή/και αναπτύξει. Σημειώνεται ότι η έκταση της ήδη πραγματοποιηθείσας υλοποίησης δεν επηρρεάζει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται άμεσα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

5. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δευτέρου βαθμού.

6. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

7. Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχών και Ανάδειξης Νικητή: Η υποβολή των συμμετοχών και ανάδειξη του νικητή θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες φάσεις:

1η φάση: Κατά την πρώτη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί από 28/11/2016 και ώρα 16.00.01 έως και 31/12/2016 και ώρα 23.59.59, οι Συμμετέχοντες στέλνουν τις υποψήφιες Προτάσεις στην Ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στο URL www.famousforareason.gr, η οποία διέπεται κανονικά από παρόντες Όρους και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 4 και 5 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω:

i. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα www.famousforareason.gr και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Ειδικότερα, συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 30 κατωτέρω και μία περιγραφή της Πρότασης με δυνατότητα υποβολής σχετικού αρχείου σε μορφή pdf ή/και φωτογραφίας jpeg ή/και συνδέσμου youtube.

Η Πρόταση θα πρέπει να αφορά μία πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα ή project με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-να είναι πρωτοποριακό/καινοτόμο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι εντελώς νέο αλλά να προσεγγίζει το θέμα από μια νέα σκοπιά

-να λύνει/αμβλύνει ένα πρόβλημα ή να να βελτιώνει μια υπάρχουσα κατάσταση

-ή να έχει προοπτική να γίνει κερδοφόρο

-Η έμπνευση για αυτό να συνδέεται με κάποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ισορροπία, αφοσίωση, κληρονομιά, αυθεντικότητα

ii. Απαντάει στην ερώτηση: «Ποιό από τα χαρακτηριστικά του Famous Grouse (ισορροπία, αφοσίωση, κληρονομιά, αυθεντικότητα) σε έχει εμπνεύσει για την ιδέα / projects σου και γιατί?

iii. Δηλώνει (α) ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και (β) ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

iv. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό δικαιούται να υποβάλει μία (1) μοναδική Πρόταση.

v. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 30 των παρόντων όρων συμμετοχής.

vi. Οι Συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι:

1. Είναι οι αποκλειστικοί δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Πρότασης με την οποία λαμβάνουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό και δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών.

2. Η Πρόταση είναι πρωτότυπη και δεν προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

3. Η Πρόταση δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της εικόνας ή την προσωπικότητα τρίτων.

4. Η Πρόταση συμμορφώνετται πλήρως με την κείμενη ελληνική νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων και δεν εμπεριέχει ούτε συνιστά η ίδια ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

vii. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία του γεγονότος ότι η Πρόταση με την οποία οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί ή περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους συμμετοχής ή τη νομοθεσία.

2η φάση: Κατά τη διάρκεια υποβολής συμμετοχών θα αναδειχθούν από επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και επιλεγμένους από τη Διοργανώτρια επαγγελματίες οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την ίδια ως κατάλληλοι να εκφράσουν το πνεύμα του «Famous for a reason» (Ambassadors), ήτοι τους κκ Δημήτριο Βασιλάκη και Βασίλη Μπαρτζώκα, οκτώ (8) Προτάσεις και οκτώ (8) αναπληρωματικές προτάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 8, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής, η οποία θα βασιστεί σε κριτήρια, όπως η πρωτοτυπία/καινοτομία της ιδέας, το δυνητικό της όφελος και επιρροή, η ρεαλιστική προσέγγιση, η προοπτική της, η σύνδεσή της με κάποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ισορροπία, αφοσίωση, κληρονομιά, αυθεντικότητα. Η τελική επιλογή υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Ambassadors λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ανφέρονται ανωτέρω.

Οι Συμμετέχοντες των οποίων οι προτάσεις περάσουν στη 2η φάση (εφεξής: “οι Υποψήφιοι”) θα ειδοποιηθούν το αργότερο μέχρι τις 9/01/2017 είτε με τηλέφωνο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για τη συμμετοχή τους στην 3η φάση του Διαγωνισμού.

3η φάση: Κατά την τρίτη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 16/01/2017 έως και τις 13/02/2017 οι Προτάσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία από το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής: “η Ψηφοφορία”). Ειδικότερα για τους οκτώ (8) Υποψήφιους θα δημιουργηθεί από ένα (1) σχετικό video (σύνολο 8 videos), με το οποίο θα παρουσιάζουν την Πρότασή τους σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις (ενδεικτικά αναφερομένων ο τόπος και ο χρόνος των γυρισμάτων) της Διαφημιστικής (εφεξής: “το Video”) τα οποία και θα ανεβούν στην Ιστοσελίδα, προκειμένου το κοινό να τα ψηφίσει. To κοινό θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει την κάθε ιστορία μία (1) φορά με την διαδικασία του facebook login και θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι και 3 διαφορετικές ιστορίες ο κάθε ένας

Επιπλέον, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να παρουσιάσουν την Πρότασή τους στην εκδήλωση Famous Night, η οποία θα λάβει χώρα στις 13/02/2017 σε ώρα και μέρος που θα ορίσει η Διοργανώτρια (εφεξής: «η Εκδήλωση») και για την οποία οι 8 Υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως. Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης και θα διεξαχθεί επι τόπου ψηφοφορία -μετά την παρουσίαση των projects- μέσω της πλατφόρμας www.famousforareason.gr και η Πρόταση με τις περισσότερους ψήφους θα αναδειχθεί στην εκδήλωση και νικήτρια του Διαγωνισμού. O τελικός νικητής θα συμμετάσχει σε εκδήλωση στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Ted-x που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη σε ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η εκδήλωση, στην οποία δηλώνει ότι θα έχει τη δυνατότητα και αναλαμβάνει να εμφανιστεί δηλώνοντας τη σχέση του με τη Διοργανώτρια δηλαδή τη συμμετοχή του στον παρόντα Διαγωνισμό και την ανάδειξή του ως νικητή.

Ανακοίνωση Νικητή: Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στις 13/02/2017, σε ώρα και μέρος που θα ορίσει η Διοργανώτρια, στα πλαίσια διεξαγωγής της εκδήλωσης “Famous Night” και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

8. Από τις επιλογές της κριτικής επιτροπής θα αναδειχθούν επίσης και οκτώ (8) επιλαχόντες, (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί») οι οποίοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη 2η φάση και να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου εκ των οκτώ (8) επιλεγμένων Συμμετοχών, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκ των οκτώ (8) επιλεγμένων Συμμετοχών, είτε σε περίπτωση που κάποιος εκ των οκτώ (8) επιλεγμένων Συμμετοχών αρνηθεί να συμμετάσχει στη 2η φάση.

9. Στις εν λόγω επιλογές της κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη των οκτώ (8) Υποψηφίων και οκτώ (8) Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

i. έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρόνο που περιγράφεται στους Όρους ,

ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη

10. Δώρα Διαγωνισμού: Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα κερδίσει το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) με έκδοση νόμιμου παραστατικού (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων κρατήσεων) και μία παρουσίαση της Πρότασής του σε παράπλευρη εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του TedX Θεσσαλονίκης σε ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η εκδήλωση (εφεξής το «Δώρο»). Η Διοργανώτρια η/και Διαφημιστική ουδεμία ευθύνης φέρουν για την περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης (TedX).

11. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρoυν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Υποψηφίων που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης από τους Υποψηφίους για οποιονδήποτε λόγο, ίδια δε για τη μη λήψη ή ανάγνωση από αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος για οιονδήποτε λόγο.

12. Για την προετοιμασία συμμετοχής τους στην 3η φάση, ήτοι κυρίως για τη συμμετοχής τους στα videos τα οποία θα τεθούν προς ψηφοφορία από το κοινό, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την σχετική επικοινωνία να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική στα στοιχεία επικοινωνίας που αυτές θα υποδείξουν.

13. Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο Υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι έχει ενημερωθεί προσηκόντως, δεν απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο ή/και δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του όρου 9 ανωτέρω, θα ανακηρύσσεται Υποψήφιος από την Διοργανώτρια ο πρώτος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός. Οι Αναπληρωματικοί θα μπορούν να αποδεχθούν τη συμμετοχή τους στην τρίτη φάση κατά τρόπο και εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί από την Διοργανώτρια κατά τη διακριτική του ευχέρεια στους Αναπληρωματικούς.

14. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω υπό 12 για τους Υποψηφίους, καθώς και η αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία που θα επικοινωνηθεί από την Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική στους Αναπληρωματικούς, το δικαίωμα συμμετοχής στην 3η φάση αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Υποψηφίων, και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή/και τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

15. Τα ονόματα των Υποψηφίων θα ανακοινώνονται στο λογαριασμό «Famous Grouse» που η Διοργανώτρια διατηρεί στο Facebook και ειδικότερα στη διεύθυνση https://www.facebook.com/TheFamousGrouseGR/?fref=ts, καθώς και στην Ιστοσελίδα.

16. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι Υποψήφιοι (ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να συμμετάσχουν στην 3η φάση ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.Στις περιπτώσεις αυτές οι Υποψήφιοι (ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους για συμμετοχή στην 3η φάση.

17. Ευθύνη: Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα Δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

18. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και, ως προς το σκέλος του Δώρου που αφορά την παρουσίαση στο Ted-x δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

19. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

20. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική θα αναλάβουν μεν την κάλυψη δαπανών για κόστη μεταφοράς και διαμονής για μία ημέρα που ενδεχομένως δημιουργηθούν σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι ή/και οι Αναπληρωματικοί διαμένουν εκτός Αθήνας (για το νικητή), αλλά δεν θα καλύψουν περαιτέρω κόστη. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ μέρους Νικητή ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

21. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

22. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτές υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλλουν συνεπεία του γεγονότος ότι οι Συμμετέχοντες παραβιάζουν εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους.

23. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

24. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

25. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

26. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

27. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και των Δώρων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ.ην ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

28. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και των διαφόρων σταδίων αυτού, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του τελικού νικητή σε εκδήλωση του Ted-x Θεσσαλονίκης θα δημιουργηθεί υλικό (φωτογραφικό, οπτικοακουστικό κτλ), συμπεριλαμβανομένων και των Video (εφεξής «το Υλικό») που θα αφορά τους Συμμετέχοντες, Υποψηφίους και το νικητή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 7.

Σε σχέση με αυτό οι Συμμετέχοντες, οι Υποψήφιοι και ο τελικός νικητής ρητώς μεταβιβάζουν στη Διοργανώτρια δωρεάν το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, του Υλικού, που θα προκύψει από τη συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, προς το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο, όπως ενδεικτικά την ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια, τη δημοσιοποίησή του στο πλαίσιο της ανοιχτής στο κοινό Εκδήλωσης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας κοκ. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση από οποιαδήποτε αιτία σχετίζεται με το Υλικό ή/και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό εν γένει. Επιπλέον οι Συμμετέχοντες παρέχουν με το παρόν τη ρητή τους συναίνεση ότι ο δια του παρόντος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, καθώς και ότι η εν λόγω μεταβίβαση και εκμετάλλευση του Υλικού δεν προσβάλλει την τιμή, την προσωπικότητα ή/και την ιδιωτική τους ζωή. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι λόγω της δυνατότητας διασποράς των φωτογραφιών που προβάλλονται μέσω διαδικτύου, η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για ενδεχόμενη προβολή αυτών σε μέσα (sites και εφαρμογές) που δεν αναφέρονται στο παρόν και δεν ελέγχει η ίδια.

Επιπλόν οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι, δεδομένου ότι η Διοργανώτρια και ο Όμιλος εταιριών στον οποίον αυτή ανήκει πραγματοποιούν έρευνες σε ευρύ πεδίο αντικειμένων και για το σκοπό αυτό διατηρούν και ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο, ενδεχομένως να εφαρμόσουν ή να υιοθετήσουν κάποια πρακτική, εφαρμογή ή μέθοδο η οποία συμπτωματικά να προσομοιάζει με την Πρόταση ή να διαθετει κάποια κοινά με αυτήν στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν θα έχουν ούτε θα εγείρουν στο μέλλον ουδεμία απαίτηση ή αξίωση κατά της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε αιτία σχετίζεται ή απορρέει από την συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό.

Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, τόπος διαμονής, ηλικία) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο και μέσο. Ειδικά, για τους Υποψηφίους (και κατά περίπτωση τους Αναπληρωματικούς), η Διοργανώτρια πέραν των προαναφερθέντων θα τηρήσει αρχείο με αρχεία εικόνας, ήχου και οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία βίντεο) που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο και μέσο. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στην Διαφημιστική και σε άλλους συνεργάτες αυτών (της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής) που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό των τελευταίων για τον ως άνω σκοπό.

29. Οι Συμμετέχοντες και οι Υποψήφιοι (και κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και μετά θα διαγραφούν.

30. Κάθε Συμμετέχων και κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Λ.Κηφισίας 60, Μαρούσι, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@famousforareason.gr, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

31. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

32. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

33. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@famousforareason.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.

34. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

35. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αναστασία Λάφη από όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Αθήνα, [●] 2016

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ «FAMOUS FOR A REASON»

36. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Νικόλαο Αρβανίτη και Αριστέα Ζώη (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Μαυρογένους, αρ. 6 με ΑΦΜ 999797584 της ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Βαγγέλη Δαβιτίδη (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «FAMOUS GROUSE», στο πλαίσιο διαγωνισμού που έχει προκηρύξει με την ενδεικτική ονομασία «BECOME FAMOUS FOR A REASON» (εφεξής ο «Αρχικός διαγωνισμός»), ο οποίος διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας www.famousforareason.gr (εφεξής καλούμενης ως «Ιστοσελίδας») που διατηρεί η Διοργανώτρια, προκηρύσσει νέο διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω της Ιστοσελίδας για την περαιτέρω προώθηση των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «FAMOUS GROUSE».

37. Σκοπός του Διαγωνισμού: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δίνει τη δυνατότητα σε όσους κατά την διενέργεια του Αρχικού διαγωνισμού συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την αγαπημένη τους επιχειρηματική ιδέα ή project (εφεξής: η«Ψηφοφορία») μέσα από την Ιστοσελίδα, να αναδειχθούν νικητές κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής, και να κερδίσουν έκαστος μία φιάλη Famous Grouse (700ml) (εφεξής το «Δώρο»).

38. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Ψηφοφορία: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι (α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο facebook και (γ) έχουν λάβει μέρος στην Ψηφοφορία (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στην κλήρωση θα ακυρώνεται άμεσα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

39. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δευτέρου βαθμού.

40. Διάρκεια: Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από τις 16-1-2017 και ώρα 19.00 έως τις 13-2-2017 ώρα 21:00. Το νικητήριο project θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης.

41. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής

42. Διαδικασία Συμμετοχής: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, καθ’ όλη τη Διάρκεια οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) Συνδέεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, (β) ψηφίζει, στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στον Αρχικό Διαγωνισμό, μέχρι και τρεις (3) υποψήφιες Προτάσεις (γ) δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετέχει στην ηλεκτρονική κλήρωση για το Δώρο του Διαγωνισμού και συμπληρώνει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση), τα οποία καταχωρούνται προς το σκοπό συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε Συμμετέχων υποβάλλει μία μοναδική συμμετοχή ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψήφων του.

43. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

iv. έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρόνο που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής,

v. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

vi. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

44. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών: Μετά το πέρας της Διάρκειας και συγκεκριμένα στις 14/02/2017 και ώρα 14.00, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής (Αγ. Γεωργίου 19, Χαλάνδρι, 15234) παρουσία της Συμβολαιογράφου Αναστασίας Λάφη ή νόμιμου αντικαταστάτη της. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»), οι οποίοι θα κερδίσουν έκαστος το Δώρο. Ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα διεκδικήσoυν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκ των Νικητών, εντός μίας εβδομάδας από την αποστολή των emails ενημέρωσης, είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του.

45. Τα ονόματα των Νικητών θα ανακοινωθούν στο λογαριασμό «The Famous Grouse» που η Διοργανώτρια διατηρεί στο Facebook και ειδικότερα στη διεύθυνση https://www.facebook.com/TheFamousGrouseGR/?fref=ts, καθώς και σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο ή σε σχέση με το Διαγωνισμό, ενώ η επικοινωνία με τους Νικητές θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

46. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον εκάστοτε Νικητή ούτε με τον Αναπληρωματικό, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

47. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών, ή/και του Αναπληρωματικού κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διαφημιστική του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των Νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

48. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

49. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτές υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλλουν συνεπεία του γεγονότος ότι οι Συμμετέχοντες παραβιάζουν εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους.

50. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

51. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

52. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

53. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

54. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και των Δώρων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ.ην ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και μετά θα διαγραφούν.

55. Κάθε Συμμετέχων και κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Λ.Κηφισίας 60, Μαρούσι, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@famousforareason.gr, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

56. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

57. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

58. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@famousforareason.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.

59. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

60. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αναστασία Λάφη από όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Αθήνα, [●] 2017